پیغام و پرستش – شناخت روح آیون

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 7 آگوست, 2022