پیغام و پرستش – عیسی مسیح امروز هم امید تازه هست

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 17 دسامبر, 2023