پیغام و پرستش – فرزندی خدا را تجربه کردی؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 25 آوریل, 2021