پیغام و پرستش – فصلی نو , شروعی تازه

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 19 دسامبر, 2021