پیغام و پرستش – قدرت لوگوس خدا در شکرگزاری

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: