پیغام و پرستش – مسح و برکت و شفا،همه برای ماست

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 17 سپتامبر, 2023