پیغام و پرستش – میخواهم در زندگی من اولویت اول باشی مسیح

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 3 سپتامبر, 2023