پیغام و پرستش – نام تو مسیح پشتیبان من است

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 18 آوریل, 2021