پیغام و پرستش – نگاه من فقط به لطف و فیض توست پدر جان

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 14 می, 2023