پیغام و پرستش – نیاز ما راه رفتن با خداست

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 17 آوریل, 2022