پیغام و پرستش – پرستش طریق زندگیست

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 24 آوریل, 2022