پیغام و پرستش – پنطیکاست یعنی نوبر خود را به مسیح تقدیم کن

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 5 ژوئن, 2022