پیغام و پرستش – پیروزیت را در مسیح جشن بگیر و در ظفر او حرکت کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 6 ژوئن, 2021