پیغام و پرستش – چتر خداوند یهوه سایبان تو باشد

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 6 مارس, 2022