پیغام و پرستش – چطوری برای زندگی خودم دعا و آنرا تقدیس کنم

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 19 ژوئن, 2022