پیغام و پرستش – چطور می‌توانم از بحرانها عبور کنم ؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 15 ژانویه, 2023