پیغام و پرستش – چگونه در دردها شکرگزار باشم؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 1 اکتبر, 2023