پیغام و پرستش – چگونه میتونم از ضعفها و ترسها عبور کرده و همچون صخره محکم بایستم

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 21 می, 2023