پیغام و پرستش – چگونه وعده های خدا را دریافت کنیم؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 27 فوریه, 2022