پیغام و پرستش – کاسه ام را لبریز کن ای خداوند

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 10 ژانویه, 2021