پیغام و پرستش – کلام تو برای ما سلامتی می آورد

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 22 اکتبر, 2023