پیغام و پرستش – چرا عیسی شبان و ما بره ها هستیم؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 2 آگوست, 2015