پیغام و پرستش – پرستش، قدرتی مضاعف به جهت شکستن قدرت شیطان

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 13 سپتامبر, 2015