پیغام و پرستش – آن خدای مشیر و قدیر و عجیب آمد

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 21 دسامبر, 2014