25.02.2018 – به خوب قناعت نکن عالی را دنبال کن

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: