دورهٔ آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه ششم

موضوع: اسامی شیطان در کتاب مقدس