دورهٔ آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه نهم

موضوع: چهار طریقی که دیوها میتوانند به یک ایماندار حمله کنند - قسمت اول