دورهٔ آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه هفتم

موضوع: شناخت دیوها و ارواح پلید