دورهٔ آموزشی خود شفا و آزادی – درس دوم

موضوع: شناخت فرشتگان - قسمت اول