دورهٔ آموزشی خود شفا و آزادی – درس سوم

موضوع: شناخت فرشتگان - قسمت دوم