دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه بیستم

موضوع: طریقهایی که دنیای تاریکی در زندگی ما راه پیدا میکنند