دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه بیست و هشتم

موضوع: بخشش و آزادی؟ یا اسارت در زندان؟