دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه بیست و دوم

موضوع: آزادی از روح رنجوری، حساسیت و تندخویی