دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه بیست و سوم

موضوع: شناخت روح فریب - حقیقت در مقابل دروغ - شناخت مفهوم فتنه