دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه بیست و چهارم

موضوع: شناخت روش و عملکرد روح فریب