دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه بیست و پنجم

موضوع: طریق شکستن قدرت روح فریب