دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه بیست و هفتم

موضوع: شفای احساسات آسیب‌دیده