دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه بیست و نهم

موضوع: لعنت غرور یا برکت فروتنی؟