دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه بیست و یکم

موضوع: آزادی از لعنت خدایان اجدادی