دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه دهم

موضوع: چهار طریقی که دیوها میتوانند به ایماندارحمله کنند - قسمت دوم