دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه دوازدهم

موضوع: دروازه ای به روی شیطان : روح محکومیت