دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه چهاردهم

موضوع: دروازه ای به روی شیطان : جادوی سیاه و سفید