دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه سیزدهم

موضوع: دروازه ای به روی شیطان : روح جادوگری