دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه سی‌ و دوم

موضوع: برکت با برکت دهنده ؟