دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه سی‌ و سوم

موضوع: اطاعت کامل،برکت کامل