دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه سی‌ و پنجم

موضوع: انتخابهای ما و مفهوم ردپا و درهای باز بروی دنیای تاریکی