دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه سی‌ و چهارم

موضوع: آزادی در برابر بندگی و اسارت