دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه شانزدهم

موضوع: دسترسی به قدرت مافوق طبیعی : احضار ارواح و سؤال از اجنه