دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه نوزدهم

موضوع: حقیقت یا واقعیت؟....... از این خط قرمز ها هرگز عبور نکنید