دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه هجدهم

موضوع: عملکرد دنیای تاریکی از طریق مدیوم ها